Proces

Hieronder beschrijven we het proces bij grootschalige projecten.

Nog geen beschikking SDE+ subsidie

Tijdens het eerste bezoek overleggen wij met u wat uw wensen zijn. Eerst maken we een ramingsontwerp en zullen we de kosten en baten voor u in beeld brengen middels een langjarig overzicht. We geven hierbij een compleet overzicht inclusief de kosten van verandering van netaansluiting, of indien nodig de aanleg van trafostations, kosten van het elektrotechnisch installatiewerk, terreininrichting, etc. Daarna zullen we in overleg met u bepalen op welk subsidiebedrag u wilt inschrijven. Wij doen vervolgens de subsidieaanvraag op de daarvoor door de RVO vastgestelde termijn. We begeleiden u in het verdere traject van verkrijging van SDE+ subsidie. Tijdens dit hele proces heeft u contact met dezelfde verkoopadviseur.

Een beschikking SDE+ subsidie

Na het inventariseren van uw wensen en de locatie (ook bouwkundig) zullen we een traject starten van ontwerpen van, en offertevorming voor, het beoogde zonne-energiesysteem. Dit is vaak een proces van veel contact en het over en weer verstrekken van informatie om tot de beste oplossingen te komen. Vele zaken spelen een rol, het is tenslotte een bouwproject. In een prettige samenwerking hopen we dan tot een opdracht te komen. Ook in dit traject heeft u altijd direct contact met dezelfde verkoopadviseur, die wordt ondersteund door onze specialisten.

Na opdracht

Via een door ons intern gecontroleerde complete overdracht van informatie gaat het project over naar een van onze projectleiders. Wat niet wil zeggen dat u alle contact verliest met de verkoopadviseur. Deze voelt zich tot na de oplevering verantwoordelijk voor het slagen van het project.

Afhankelijk van het project en de contractvorm varieert de vraag om zwaarder of minder zwaar projectmanagement. Hierin passen wij dus maatwerk toe volgens de wensen of eisen van u als klant.

Voorbereiding

De projectleider begint altijd met een uitgebreide schouw/inmeting van de locatie en het opstellen van een planning met daarin alle belangrijke ijkpunten. Het definitieve ontwerp wordt gemaakt, inclusief alle benodigde documenten en uitwerkingen.

Een greep uit zaken die tijdens dit proces langs (kunnen) komen: vergunningsaanvraag, check op daksterkte door een constructeursbureau, offertevorming en specificaties van werk door onderaannemers, communicatie met de netbeheerder, verzorgen van een brutoproductiemeter, hijsplannen, verkeersplannen en vergunningen op dat gebied. En verder het maken van een uitvoeringsplan, bouwvergaderingen, begeleiden meer- en minderwerk enz. Dit alles uiteraard in afstemming met u.

Uitvoering

Tijdens de bouw van het PV-systeem controleren wij op kwaliteit en veiligheid volgens de ISO en VCA normen, o.a. door het houden werkplekinspecties. We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met u of de beheerder op locatie en bewaken de planning. Wij sturen de montageploeg en onderaannemers aan. Bij grotere projecten doen wij een interne vooroplevering aan de hand van een uitgebreide checklist. Pas daarna volgt de oplevering aan u als klant.

Nazorg

Vanzelfsprekend leveren wij na de bouw uitgebreide systeemdocumentatie of een As Built tekeningen- informatie- en specificatiepakket.

Intern vindt bij ons de overdracht plaats van het systeem aan onze afdeling Service, met alle bijbehorende afspraken die gemaakt zijn omtrent onderhoud (een onderhoudscontract is mogelijk), monitoring en eventuele gegarandeerde opbrengst. Ook zonder contract blijven we uw systeem monitoren op goede werking. Indien gewenst bieden wij hulp bij het aanvragen van een groene EAN code.

Tenders

ProfiNRG haalt een deel van zijn projecten uit het inschrijven op tenders (aanbestedingen). Besteks- en contracteisen liggen hier vaak op hoog niveau. Wij zijn gewend te werken onder UAV en UAV-GC contractvormen. Al bij de inschrijving maken wij gebruik van System Engineering. We schakelen gerenommeerde specialisten in voor engineering en uitvoering van o.a. middenspanningsinstallaties, bliksembeveiliging, grondonderzoek en softwarematige aansluiting op bedrijfsbeheersystemen.